Durfals

De Durfals duren van 13.30 tot 14.30 uur

Jeanette Breekveldt
Versterking samenspel

 

 

Het versterken van het samenspel tussen verschillende partijen binnen de onderwijsorganisatie is een belangrijk thema. Van intern toezichthouders, bestuurders, schoolleiders, bestuurlijke stafleden en leden van de medezeggenschap wordt gevraagd en verwacht een diversiteit aan competenties in te zetten binnen een steeds complexere omgeving om zo de kwaliteit van het onderwijs te borgen en duurzaam te verbeteren. Maar wie is precies waarvoor verantwoordelijk? Hoe hou je elkaar scherp en zorg je ervoor dat ieder optimaal zijn of haar rol kan vervullen? Leer meer over vragen als ‘Welke informatie verschaf je aan het intern toezicht en waarom precies die informatie?’ en ‘Wie definieert onderwijskwaliteit en hoe betrek ik mijn gehele organisatie daarbij?’ 

 

Frans de Vijlder
Hoe pak je regie op verantwoorden? 

 

Om onderwijskwaliteit te realiseren zijn goede verantwoordingsrelaties met belanghebbenden belangrijk. Maak daarvoor kennis met de eerste contouren van het verantwoordingsmodel dat een groep onderwijsbesturen aan het ontwikkelen is. In deze sessie vindt intercollegiale uitwisseling plaats over verantwoording. Wat moet en wat mag? Hoe kan verantwoording bijdragen aan onderwijskwaliteit? En hoe betrek ik externe belanghebbenden bij interne processen? Ook wordt een praktisch verantwoordingsmodel besproken. Een model op basis waarvan je verantwoording kunt evalueren én met lef verbeteren."
 

Linda Verbeek
Goed Worden, Goed Blijven: hoe doe
je dat?

De succesvolle weg van zeer zwak naar het basisarrangement in een schooljaar. Maar hoe moet je daarna verder met de school? Wat is de volgende stap en wanneer moet je lef tonen? Tijdens deze sessie kom je in aanraking met de do’s en don’ts van om van een zeer zwakke school weer een succes te maken. De praktijk staat hierin centraal. Een school weer in ontwikkeling te krijgen vraagt lef van iedereen: van de ouders tot aan de bestuurder.

Jolanda Hogewind
Een radslag in het onderwijs

 

"Leerkrachten klagen veel. Ze gedragen zich vaak als slachtoffers. Het onderwijs lijdt aan een collectieve depressie. Het is een harde boodschap die Jolanda Hogewind en Mohamed el Jaouhari van het Calvijn College in Amsterdam verkondigen, maar gelukkig vertellen ze in hun boek ook hoe het anders kan. ‘Een radslag in het onderwijs’, dat is de titel van het boek dat Jolanda Hogewind samen met Mohamed El Jaouhari schreef over de transformatie van het Calvijn College in Amsterdam. Het boek beschrijft hoe de school vanuit een diepe crisis is opgekrabbeld door docenten en leerlingen de verantwoordelijkheid te geven over het leren. Het Calvijn College ontwikkelde van een school met een dubieuze reputatie tot 'misschien wel de beste school van Nederland'. Een sessie over de cultuurverandering op het Calvijncollege en vooral ook wat er nodig was om deze radslag te maken"

 

Jeroen Gommers en Nadia Demaret
(pedagogisch) leiderschap
vanuit waarden

 

De veranderende samenleving vraagt flexibiliteit van het onderwijs. Maar hoe doe je dat op een authentieke manier vanuit de eigen waarden? Samenwerkende Vrije Scholen Zuid Holland (SVZH) heeft een pedagogisch kompas ontwikkeld. Dit geeft richting aan belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen, zoals digitalisering. In deze sessie nemen Jeroen Gommers (bestuurder SVZH) en Nadia Demaret (Schoolleider Widar) je mee in de ontwikkeling van het pedagogisch kompas en de leerlijn digitale geletterdheid. De leerlijn is tot stand gekomen vanuit visie en waarden en door continue dialoog met elkaar. Welke waarden wil je overbrengen in de sturing van de organisatie en welke waarden wil je meegeven in de klas? Jeroen en Nadia delen hun overwegingen en laten je zien hoe je zelf aan de slag kunt met sturing geven aan maatschappelijke ontwikkelingen als digitalisering vanuit je waarden.

Teun Dekker
Inclusief denken

De Kroevendonk uit Roosendaal schrijft in haar visie dat de school kiest voor inclusief denken. De school is van mening dat zo mogelijk alle kinderen recht hebben op regulier onderwijs en dat het goed is dat zij tijdens hun schoolperiode in aanraking komen met de mooie verschillen die er zijn tussen kinderen. Een visie die in de dagelijkse praktijk om lef vraagt. Directeur-bestuurder Teun Dekker bespreekt zijn visie én de dagelijkse praktijk op De Kroevendonk.

De overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs is een veel besproken onderwerp.
De harde knip tussen de twee sectoren, de vroege selectie voor een onderwijsniveau en een onderbroken leerlijn; het staat bij veel besturen en scholen op de agenda.
Het is daarom niet verwonderlijk dat er met veel belangstelling wordt gekeken naar het zogenoemde 10-14 onderwijs.

 

De leeronderneming in Ridderkerk is zo’n vorm van 10-14 onderwijs. Binnen de leeronderneming hebben teams van onderwijsprofessionals een eigen curriculum gebouwd om het onderwijs vorm te geven vanaf 10 tot 14 jaar. In deze durfal vertellen de oprichters meer over de do’s en don’ts bij het opzetten van zo’n nieuwe onderwijsvorm op het snijvlak van PO en VO. Het heeft lef nodig om buiten de gebruikelijke aanpak te werken en om de hobbels in wet- en regelgeving te overbruggen, om zodoende het beste onderwijs voor kinderen te realiseren.

Debby Wernke
Met de Leeronderneming op pad  naar 10-14 onderwijs

 

Dolf van Veen
Met zorg werken aan gespecialiseerd onderwijs!

 

 

"Sbo-school De Watertuin (ASG, Almere) en Integraal Kind en Expertise Centrum (IKEC, Hoorn) zijn twee nieuwe en veelbelovende praktijkvoorbeelden* voor het onderwijs aan leerlingen met extra ondersteunings-behoeften. Gemeenschappelijk kenmerk is de samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs en met partners uit jeugdhulp/zorg en opvang. Een sessie over ambities, leerervaringen, opbrengsten, aanpak en uitdagingen voor de toekomst. Hoe kies je een goed spoor? Hoe ga je om met hindernissen en risico’s en behoud je de energie? Hoe geef je vorm en inhoud aan gedeeld leiderschap en creëer je draagvlak voor vernieuwing, ook voor de langere termijn? In deze sessie kun je zelf ook eigen ervaringen en vragen inbrengen.

* De praktijkvoorbeelden maken deel uit van de ontwikkelgroep PO van het programma Samenwerking en integratie speciaal en regulier onderwijs van het Steunpunt Passend Onderwijs van de sectorraden."

 

John Swildens
Ontwerp je eigen leraren!

 

We moeten er ernstig rekening mee houden dat we ons lerarentekort niet gaan oplossen met de reguliere aanwas van pabostudenten in welke opleidingsvariant dan ook. Het zijn en blijven er te weinig. En ze zijn pas op zijn vroegst over vijf jaar beschikbaar voor het onderwijs. Een ramp of misschien een uitgelezen mogelijkheid?

Hoe zou het zijn als we zelf onze nieuwe leraren ontwerpen? Het veld samen met de pabo’s. Welke varianten kunnen we allemaal bedenken waar het veld mee onderwijs mee geholpen zou zijn en waarmee de kwaliteit van het onderwijs ook nog eens een impuls krijgt? Hoe kunnen de scholen deze ‘nieuwe leraren’ inzetten? En hoe kan deze beweging bijdragen aan de aantrekkelijkheid van het primair onderwijs. Ga in deze sessie in gesprek met John Swildens, programmamanager van Stichting Klassewerk.

Cor Ottens
Wat maakt een leraar een
goede leraar?

Het onderwijs is volop in beweging en zowel binnen als buiten het onderwijs hebben velen daar een mening over. Je hoort van alles: de kwaliteit moet omhoog, het lerarentekort moet worden opgelost, we moeten het onderwijs compleet anders inrichten. Maar heeft een leraar een volwaardige plek in dit gesprek? En hebben we wel een helder beeld als het gaat om de vraag hoe leraren er in de toekomst uit zien? Wat maakt een goede leraar? Een groep bestuurders heeft in de denktank beroepskwaliteit een beroepsbeeld opgesteld. Niet in beton gegoten maar vooral om de dialoog te stimuleren. Noem het een kompas. Deze bestuurders hopen dat leraren vanaf nu aanhaken op het gesprek en aan de hand van hun eigen profiel mee gaan praten over concrete stappen om het onderwijs te verbeteren. Niet als geïsoleerde groep, maar juist samen met opleiders, schoolleiders en bestuurders. 

In deze sessie presenteren wij het beroepsbeeld en de vorm waarin je met dat beroepsbeeld aan de slag kunt gaan. In de komende maanden rollen we het verder uit en gaan we meer gesprekken voeren. Op dit congres laten we zien waar we staan. Wij nodigen deelnemers uit om zelf met tips te komen. Wij leren graag hoe het beter kan.

kies een van de twee masterclasses

OF...

De masterclasses duren van 13.30 tot 15.00 uur

René Peeters
Mét andere ogen: de verbinding tussen onderwijs en zorg

Leerkrachten in het regulier onderwijs houden kinderen met een ondersteuningsbehoefte te lang in de

klas. Ouders en kinderen worden nog te vaak van het kastje naar de muur gestuurd. Het duurt soms maanden 

voordat een kind ergens terecht kan omdat onduidelijk is of de gemeente, het samenwerkingsverband of de zorgverzekeraar moet betalen voor specifieke zorg in de klas. Er is geen passend aanbod voor thuiszitters. 

 

Jeugdhulpverleners en leerkrachten moeten nauwer samenwerken aan de ontwikkeling van kinderen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het bij elkaar brengen van onderwijs, zorg en jeugdhulp en het maken van niet-vrijblijvende lokale afspraken. Dat is de kern van het advies 'Mét andere ogen' van René Peeters.
 

In zijn masterclass gaat René in op het thema LEF! Heb jij het lef om onderwijs te verbinden met zorg? Of om écht te vernieuwen? Wie en wat heb je daarvoor nodig? En hoe kun je de adviezen uit het rapport Met andere ogen realiseren?

Herman van de Werfhorst
Doorgeschoten differentiatie in het onderwijsstelsel

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat leerlingen met verschillende achtergronden elkaar blijven ontmoeten op school? Hoe voorkomen we dat selectie en plaatsing in het onderwijs gelijke kansen belemmeren? In het advies De Stand van educatief Nederland houdt de Onderwijsraad het onderwijsstelsel tegen het licht en constateert dat de differentiatie in het stelsel is doorgeschoten. In deze masterclass vertelt Herman van de Werfhorst ons waarom er een fundamentele bezinning nodig is op de inrichting van ons onderwijsstelsel.
 

Over Herman van der Werfhorst
Herman van de Werfhorst is lid van de Onderwijsraad en hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn onderzoek concentreert zich op de rol van onderwijs in de maatschappij. Binnen zijn onderzoek combineert hij sociologische, onderwijskundige, politicologische en economische expertise. 


 

In de middag kunnen de bezoekers van LEF! een sessie van een van de durfals of een van de twee masterclasses bijwonen. Van tevoren aanmelden is niet nodig, dat kan via de congres app.